Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCH ngày 26/5/2020 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 và Công văn số 778/SNV-CCVC ngày 24/6/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020,

 Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

 a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

 - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

 - Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

 - Có lý lịch rõ ràng.

 - Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

 b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 2. Chỉ tiêu tuyển dụng

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh thực hiện tuyển dụng 02 chỉ tiêu viên chức làm việc tại Hội.

 a) 01 vị trí việc làm Công tác xã hội viên -Ban Bảo trợ xã hội:

+Xây dựng và thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối tượng.

+ Phụ trách công tác bảo trợ xã hội, tham mưu cho lãnh đạo các công việc liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người mù, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi.

+ Theo dõi, nắm tình hình của Hội các cấp trong tỉnh thực hiện các chương trình hoạt động bảo trợ.

+ Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tham mưu về biện pháp tổ chức chương trình hoạt động bảo trợ, góp phần giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

+ Tham mưu kịp thời sơ, tổng kết, báo cáo mô hình - sinh kế cho người khuyết tật, người mù, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em ở các xã xây dựng nông thôn mới nhân rộng các xã, thị trấn trong tỉnh.

+ Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học một trong các ngành: Công tác xã hội, Xã hội học.

+ Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ với trình độ (B hoặc A2) tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng BGDĐT.

+ Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (A) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III) (trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên vẫn được đăng ký dự tuyển; sau khi trúng tuyển sẽ được cơ quan tạo điều kiện cử đi bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm).

b) 01 vị trí việc làm Công tác xã hội viên -Ban chính sách, pháp luật.

+ Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu về công tác xã hội và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức và cộng tác viên công tác xã hội theo sự phân công.

+ Phụ trách, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác tuyên truyền văn hóa, thể thao, chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người mù, bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em.

+ Xây dựng các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội, có liên quan đến lĩnh vực người khuyết tật, người mù, bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo vệ quyền trẻ em.

+ Xây dựng các văn bản liên quan đến ban biên tập trang tin điện tử, quản lý trang tin điện tử của Hội.

+ Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học một trong các ngành: Công tác xã hội, Xã hội học.

+ Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ với trình độ (B hoặc A2) tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng BGDĐT.

+ Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (A) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên (hạng III) (trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên vẫn được đăng ký dự tuyển; sau khi trúng tuyển sẽ được cơ quan tạo điều kiện cử đi bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm).

3. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh thực hiện thông qua xét tuyển. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức thực hiện theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và nội quy, quy chế xét tuyển viên chức quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể:

 * Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn vòng 2.

 * Vòng 2:

 - Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của các vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

 - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

 a) Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 - Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

 - Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 - Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

 - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

 - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

 - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

 Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (đính kèm Mẫu tại Thông báo này).

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 f) Xác nhận quá trình công tác của cơ quan, đơn vị;

 g) Hai ảnh màu cỡ 4x6cm ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau; hai phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin, số điện thoại người nhận.

 h) Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24x32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

6. Phương thức nộp, địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

 - Phương thức nộp và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp tại địa chỉ sau: Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh - Số 24, đường Võ Thị Sáu, khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943. 864.588.

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2020.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 8-9/2020.

- Địa điểm xét tuyển: Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh - Số 24, đường Võ Thị Sáu, khóm 3, Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Tài liệu ôn tập: Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội (https://hoibaotro.travinh.gov.vn/).

8. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

  Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Hội. Đồng thời, gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Sau khi nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức năm 2020 trên Trang Thông tin điện tử của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh (https://hoibaotro.travinh.gov.vn/)

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh và được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc để các cá nhân có nhu cầu tuyển dụng được biết và nộp hồ sơ dự tuyển./.

 

Tải mẫu phiếu dự tuyển tại đây: mau%20phieu%20dang%20ky%20du%20tuyen%20theo%20nd%20161.2018%20kem%20theo%20tb.docx

TIN TỨC
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 118
  • Tất cả: 276451